Praktyki

Praktyki na studiach niestacjonarnych

Podstawy:

Zgodnie z regulaminem realizacji praktyk zawodowych:

  • praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu kształcenia i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu
  • czas trwania praktyk wynosi minimum 120 godzin (4 tygodnie, tj. 20 dni roboczych)
  • profil działalności przedsiębiorstwa lub instytucji, w której odbywają się praktyki (organizatora praktyk), powinien być zgodny z kierunkiem studiów i dawać możliwość zapoznania się z zagadnieniami związanymi z realizowanym programem studiów
  • odpowiedni profil działalności organizatora praktyk oraz zakres praktyk są warunkiem zaliczenia praktyk
  • wybór przedsiębiorstwa lub instytucji, w której odbywają się praktyki należy do obowiązków studenta

W przypadku studiów niestacjonarnych nie są wymagane dokumenty takie jak porozumienie w sprawie organizacji praktyk, program praktyk oraz sprawozdanie z praktyk.

Zaliczenie:

Zaliczenie praktyk odbywa się na podstawie wypełnionego i podpisanego wniosku o zaliczenie praktyk, przygotowanego na podstawie załączonego wzoru:

formularz wniosku o zaliczenie praktyk

Do wniosku należy załaczyć (podpisane przez upoważnioną osobę)  zaświadczenie z przedsiępiorstwa lub instytucji, w której odbywały się praktyki,  potwierdzające fakt odbycia praktyk oraz ich zakres i czas.

W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pacę, należy dostarczyć wniosek oraz zaświadczenie o zatrudnieniu w czasie odpowiadającym wskazanemu okresowi odbywania praktyki (w tym informacje o stanowisku, na którym jest się/było się zatrudnionym).

W przypadku osób samozatrudnionych, należy dostarczyć wniosek oraz wyciąg z KRS dotyczący firmy.

W przypadku osób, które miały już zaliczone praktyki wcześniej (przykładowo, po wznowieniu studiów lub zmianie trybu ze stacjonarnego na niestacjonarny), mozliwe jest przepisanie zaliczenia. W tym celu, poza wyżej wymienionym wnioskiem, należy dostarczyć potwierdzony w dziekanacie skan odpowiedniej strony w indeksie lub wydruk z systemu e-proto (lub odpowiadającego dla innej uczelni).

Składanie wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami można dostarczać do :