Projects

  1. IDIHOM: „Industrialisation of High-Order Methods – A Top-Down Approach”, projekt w ramach 7. programu ramowego UE: TRANSPORT (including AERONAUTICS); FP7- AAT- 2010- RTD-1, okres realizacji 2010-2013
  2. Opracowanie metody szybkiej estymacji właściwości aerosprężystych samolotu w czasie prób flatterowych w locie”, projekt nr UDA-POIG.01.03.01-00-160/08-00,
    realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Narodowa Strategia Spójno
    ści), okres realizacji 2009-2011
  3. Niskowymiarowa analiza przepływu w aspekcie modelowania aerosprężystości opartej na siatkach o różnym stopniu dyskretyzacji”, projekt badawczy nr N N501 225437 (KBN 52-2254) MNiSW, okres realizacji 2009-2011
  4. Numeryczna analiza aerosprężystości z uwzględnieniem właściwości nieliniowych struktury i niskowymiarowego modelu przepływu”, projekt badawczy nr N N519 403537 (KBN 52-4035) MNiSW, okres realizacji 2009-2011
  5. Numeryczna analiza cech geometrycznych obiektów 3D w aspekcie zapisu trójwymiarowych danych antropometrycznych i biometrycznych”, projekt badawczy nr N N518 496039 MNiSW, okres realizacji 2010-2012
  6. „Nowa metoda generowania modów fizycznych dla niskowymiarowego modelowania przepływów”, projekt badawczy NCN nr 2011/01/B/ST8/07264, okres realizacji 2011-2014